Tüzük
EBELER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ

Madde 1. Derneğin adı, Ebeler Derneği’dir.

Madde 2. Derneğin Merkezi, Ankara’dır.

Madde 3. Derneğin Amacı, profesyonel ebeliğin desteklenmesi ve güçlendirilmesi yoluyla; kadın, yenidoğan, aile ve toplum sağlığının yükseltilmesi ve İyileştirilmesi için çalışmaktır.

Dernek bu amaçla; aşağıdaki girişimlerde bulunur.

 1. a) Ebeler arasında birlik, bütünlük ve iletişim sağlamak ve ebenin destek sistemlerini güçlendirmek ve geliştirmek,
 2. b) Ebelik aktivitelerini tanımlamak ve sınıflandırmak;
 3. c) Ebelik bakımı ve eğitiminde standartları saptamak ve geliştirmek,
 4. d) Ebelik bilgisini geliştirmek ve yaymak,
 5. e) Ebelik eğitimini ve sürekli eğitim programlarını geliştirmek,
 6. f) Kadın ve yenidoğan sağlığını geliştirmeye yönelik ebelik uygulamalarını desteklemek,
 7. g) Ebelik mesleği ile ilgili yasa, yönetmelik ve tüzüklerin hazırlanmasında aktif rol almak,
 8. h) Ebelik ve ebeliği ilgilendiren konu ve sorunlarda gerekli girişim ve çalışmaları yapmak
 9. i) Ebelik mesleğini ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek.

Madde 4. Dernek, yukarıdaki maddede belirtilen amaçlara ulaşmak için;

 1. a) Bilimsel çalışmalar yapabilir, kongre, sempozyum, seminer ve kurslar düzenleyebilir, plan ve projeler yürütebilir, yayın organları hazırlayabilir ve arşiv oluşturabilir.
 2. b) Ülkemiz ebelerini, ulusal ve uluslararası yapılacak toplantılarda ve kongrelerde temsil eder.
 3. c) Ebelik mesleğini ilgilendiren konularda, kanun, yönetmelik, tüzük yapan kurumlara örnek tasarılar, düzenleme metinleri vb. taslakları hazırlayıp vererek işbirliği yapar.
 4. d) Dernek, Bakanlar Kurulu’nun iznini almak kaydıyla dünyadaki ebelik örgütleri ile gerekli işbirliği ve mesleki dayanışma yapabilir.
 5. e) Toplantılar, gösteriler, geziler, sergiler, bilimsel çalışmalar, kurslar ve yardım
  kampanyaları düzenleyebilir.

Madde 5. Dernek siyasetle uğraşmaz.

DERNEĞİN ÜYELERİ

Madde 6. Derneğin üyeleri, genel merkez üyesi, şube üyesi ve onursal üye olmak üzere 3 türlüdür.

Genel Merkez Üyesi: Dernek tüzüğünün ilgili hükümlerine göre. Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerdir.

Şube Üyesi: Tüzük uyarınca, şube yönetim kurulu tarafından üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerdir.

Onursal Üye: Derneğe olağanüstü para, mal, emek veren veya düşünce ve çalışmaları ile büyük yararlar sağlayan, Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul, edilen gerçek kişilerdir. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler, Genel Kurula katılabilirler, Ancak oy kullanamaz ve kurullara seçilemezler.

ÜYELİK ŞARTLARI

Madde 7.
A) Genel Şartlar (Asıl Üyelik İçin) :
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olanlar derneğe üye olabilirler (5253 Sayılı Dernekler Kanunu hükümleri saklıdır.)

 1. B) Özel Şartlar:
  Sağlık meslek lisesi ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunu ebeler. Yurtdışında ve içinde ebelik öğrenimi görmüş ve Sağlık Bakanlığı tarafından ebeliğe denkliği tescil edilmiş olanlar. Kadın hastalıkları ve doğum hemşireliği alanında lisans üstü eğitim görmüş olan hemşireler, Üniversitelerin ebelik bölümü öğrencileri. Türk vatandaşı olmayanlar. ancak Türk vatandaşlarından aranan koşullardan başka, Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip ebeler üye alınabilir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz, Üvelik için yapılan başvurular, en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanıp, sonucu başvuru sahibine yazı ile duyurulmak zorundadır. Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt deflerine kaydedilir, elektronik ortamda e-üyelik kartı düzenlenerek gönderilir.

ÜYELERİN HAK VE SORUMLULUKLARI

Madde 8. Derneğin üyelerinin hak ve sorumlulukları şunlardır.

 1. a) Her üye, yıllık aidat ödemekle yükümlüdür. Gerektiğinde Genel Kurul, yıllık aidatları arttırabilir ya da azaltabilir. Üyelikleri devam etse bile o yıla ait aidatlarını ödemeyenler genel kurula katılamaz ve oy kullanamaz, seçme ve seçilme hakkını kaybeder.
 2. b) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek üyeleri arasında, dil, ırk, renk, cinsiyet,din ve mezhep, aile zümre ve sınıf farkı gözetilmez. Eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.
 3. c) Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.
 4. d) Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oyunu bizzat kendisi kullanmalıdır, temsil hakkını vererek diğer bir üye aracılığıyla oy kullanılamaz. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.
 5. e) Öğrenci ebelerin, genel kurulda oy kullanabilmeleri için mezun durumda olmaları
 6. f) Her üye Genel Kurul toplantılarına katılmak, Yönetim Kurulu Kararı ile kendisine verilen ve kanunlara aykırı olmayan görevleri yapmak ve derneğin aleyhinde çalışmamakla yükümlüdür.
 7. g) Her üye; dernek düzenine uymalı, derneğe sadakat göstermeli, dernek amaçlarına uygun davranmalı, derneğin yükselmesi için çalışmalıdır. Üyeler, dernek amaçlarının gerçekleşmesini güçleştirici ve engelleyici davranışlardan kaçınmalıdır. Bu tür davranışlarda bulunan üyelere, uyarı, kınama, geçici ihraç, daimi ihraç cezaları verilebilir.
 8. h) Dernekten çıkan veya çıkarılan üyeler, üyelikte bulunduğu sürenin aidat ödentisini vermekle ve kendine dernek yönetimince verilen üyelik kartını eın
  fazla 30 gün içinde dernek yönetimine iade etmekle yükümlüdür

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 9. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi, yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 10. 7. maddede belirtilen nitelik ve şartlardan birini kaybeden, derneğin temel amaçlarına aykırı hareketlerde bulunan, mesleğini kötüye kullandığı veya meslek ahlakına uygun davranmadığı belirlenen üyeler hakkında. Genel Kurul tarafından seçilen 3 kişilik HAYSİYET DİVANİ, yönetim kurulu daveti üzerine toplanarak karar verir ve bu kararlar ilk genel kurul onayına sunulur. Derneğe üye olma hakkını kaybedenler, dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer ve üyelik kaydı silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı, üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır.

2 yıl üst üste aidatını ödemeyenlere Yönetim Kurulunca uyarı yazısı gönderilir ve 15 gün içinde ödeme yapılmadığı takdirde Haysiyet Divanına, üyeliğin sona ermesi için gönderilir.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 11. Derneğin organları şunlardır.

 1. a) Genel Kurul
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Danışma Kurulu
 4. d) Denetleme Kurulu

Bu kurullar, dışında başka organlarda kurulabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Genel Merkez Kuruluşu

Derneğin organları şunlardır.

 1. a) Genel Kurul
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Danışma Kurulu
 4. d) Denetleme Kurulu

Şube Kuruluşu

 1. a) Şube Genel Kurulu
 2. b) Şube Yönetim Kurulu
 3. c) Şube Danışma Kurulu
 4. d) Şube Denetleme Kurulu

Bu kurullar, dışında başka organlarda kurulabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulu’ nun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

GENEL KURULUN TOPLANMASI

Madde 12. Ebeler Derneği’nin en yüksek yetki organı Genel Kuruldur. Genel Kurul 3 yılda bir, Eylül ayında yapılır. Olağan Genel Kurul, Genel merkez üyeleri, ve biri şube başkanı olmak üzere şubelerden katılan delegeler ve onursal üyelerden oluşur. Onursal üyeler oy kullanamaz ve kongre çoğunluk sayısına dahil edilmez.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Madde 13. Olağan toplantı dışında genel kurul, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

ÇAĞRI USULÜ

Madde 14. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi, yazılı ya da elektronik posta ile bildirilerek, derneğin internet sayfasında ilan edilerek, üyenin bildirdiği iletişim numarasına mesaj gönderilerek, bildirilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman, bir haftadan az olamaz. Genel Kurul yapılamadığı durumlarda, geriye bırakılma gerekçesi ile birlikte tutanak ile kayıt altına alınır ve yönetim kurulunca, yeni genel kurul tarihi üyelere bildirilir. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden başlayarak en geç iki ay içerisinde yapılması zorunludur.

TOPLANTI YERİ

Madde 15. Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği yerde yapılabilir.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 16. Genel kurul dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Madde 17. Genel Kurula katılacak üyeler. Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girer. Çoğunluk sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı. Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki yazman seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağım düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda tüm belge ve tutanaklar Yönetim Kurulu’na verilir.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 18. Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylama, yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra, mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması yolu ile yapılır ve oy vermenin bitiminden sonra oylar açılarak döküm yapılır. Açık oylamada ise, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 19. Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde olan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin, en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ

Madde 20. Aşağıda yazılı olan konular Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. a) Dernek organlarının seçimi,
 2. b) Dernek tüzüğünün kısmen ya da tamamen değiştirilmesi ve yıllık üye aidatının tespiti,
 3. c) Yönetim, Denetleme Kurulları Raporları ile Sayman Raporunun görüşülmesi,
 4. d) Yönetim Kurulunun ibrazı,
 5. e) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 6. f) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konularında Yönetim Kurulu’ na yetki verilmesi,
 7. g) Derneği federasyon ve konfederasyonlara katılması veya bunlardan ayrılması,
 8. h) Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya üyelikten ayrılması,
 9. i) Derneğin feshedilmesi,
 10. j) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 11. j) Üyelikten çıkarılma kararının verilmesi,
 12. k) Lokal, misafirhane, yardımlaşma sandığı vb. açılması konularında karar verilmesi,
  l) Dernek şubelerinin açılmasına karar verilmesi.

YÖNETİM KURULU VE GÖREVLERİ

Madde 21. Yönetim Kurulu; Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Muhasip ve beş üye olmak üzere 9 asıl ve 6 yedek üyeden oluşur ve görev süreleri olağan genel kurula kadardır. Daha önce seçilen üyeler tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu, görev bölümü yaparak sekreterini ve muhasibini seçilenler arasından belirler. Yönetim kurulu önceden kararlaştıracağı gün ve saatte çağrısız olarak, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oyçokluğu ile alınır ve oyların eşit olması durumunda, başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur. Yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri aynı zamanda Danışma Kurulu doğal üyeleridir. Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi istifa etmiş sayılır.

Madde 22.Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir

 1. a) Derneği temsil etmek veya bu hususta üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek Derneğin amaç ve çalışma konularının gerçekleşmesi yolunda her türlü önlemi almak,
 2. b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin incelemeleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 3. c) Derneğin özellikli çalışmalarını sağlayacak, düzenleyecek yönetmeliklerini yapmak,
 4. d) Genel Kurulun karara bağladığı konuları yerine getirmek üzere gerekli komisyonları kurmak, çalışmalarını sağlamak,
 5. e) Yıllık çalışma ve hesap raporlarını, bütçe tasarısı ile tüzük değişiklik tekliflerini hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,
 6. f) Genel Kurulu olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,
 7. g) Dernekle özel ve tüzel kişi arasında yapılacak sözleşmeleri düzenlemek ve uygulamak,
 8. h) Üyelik başvurusu taleplerini inceleyip karara bağlamak,
 9. i) Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın verdiği yetkileri kullanmak, işleri yapmak,
 10. j) Gerekli hallerde dernek amaçlarına uygun, komite, komisyon ve çalışma grupları oluşturmak ve bu konuda görevlendirme yapmak,
 11. k) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde eğitim komitesi oluşturabilir.

Eğitim komitesinin görevi; ülke koşulları doğrultusunda ebelik hizmet içi eğitim programları için, gereksinimlerin belirlenmesi, programların oluşturulması, mevcut programların geliştirilmesi ve desteklenmesidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI

Madde 23. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırımları zorunludur. Bu yedek üyelerin görev süresi, yerine göreve geldiği üyenin görev süresi ile sınırlıdır.

Madde 24. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerin de etirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

DANIŞMA KURULU

Madde 25. Danışma Kurulu, 15 kişiden oluşur. Danışma Kurulu kararları en az 9 oyla alınır. Yönetim Kurulu yedek ve asil üyeleri Danışma Kurulu’nun doğal üyeleridir. Ayrıca Genel Kurul tarafından 3 yedek üye seçilir. Asil üye boşalımı söz konusu olduğunda üye sayısı yedeklerle tamamlanamazsa o üyenin yeri genel kurula kadar boş kalır. Danışma Kurulu’na Dernek Başkanı başkanlık eder. Danışma kurulu, yönetim kurulu aday adaylığı konusunda istekleri belirler. Sözlü ya da yazılı olarak genel kuruldan 15 gün öncesine kadar aday yoklaması yapar. Üyelerden istekli olanlar. Danışma Kurulu’na genel kuruldan 15 gün öncesine kadar yazılı olarak başvurmak zorundadır. Aksi takdirde aday adaylığı hakkını kullanamaz. Danışma Kurulu raporu, Genel Kurul’un onayından sonra işleme konulur. Genel kurulun onaylamadığı durumda, onaylanmayan ismin yerine genel kurul en az 2/3 oyla isim önermelidir. Aksi halde Danışma Kurulu raporu onaylanmış sayılır. Oluşan aday listesinden, aldıkları oy sırasına göre, en çok oy alan 9 üye, yönetim kurulu asil üyeyi, sonraki 6 kişi yönetim kurulu yedek üyeliklerini  oluşturur. Danışma kurulu, Yönetim Kuruluna danışmanlık eder ve derneğin bilimsel politikalarını belirler, yönetim kuruluna önerir.
DENETLEME KURULU:

Madde 26. Genel Kıırul, üyeleri arasından üç yıllık süre için 3 asil, 3 yedek olmak üzere, Denetleme Kurulunu seçer. Asıl üyelikten boşalma halinde yedek üyeler aldıkları oy sayısına göre davet edilir.

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ:

Madde 27. Denetleme kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın
gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda, faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usuller doğrultusunda, bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler. Denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetleme kurulu gerektiğinde, genel kurulu toplantıya çağırır.

SEÇİLENLERİN BİLDİRİLMESİ

Madde 28. Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerini ilgili mevzuata göre dernekler müdürlüğüne yazı ile bildirir.

Madde 29. Dernek üyelerinin ödeyeceği yıllık aidat 50 TL’dir.

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

Madde 30.Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 31. Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötiirü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

Madde 32. Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve danışma kurulu’dur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, 9 asıl ve 6 yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır. Şubeler çalışmalarını Genel Merkez” in tespit ettiği ilkelere göre düzenler. Genel Merkez, gerektiğinde şubeleri teftiş ve murakabe eder. Genel merkezin talebi üzerine şubeler üye kayıtlarına ilişkin bilgileri yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

ŞUBE GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

Madde 33. Şubeler. genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Temmuz ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

TEMSİLCİLİK AÇMA

Madde 34.Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

GELİRLER

Madde 35. Derneğin gelirleri şunlardır, a) Üye aidatları b) Derneğin etkinliklerinden elde edilen gelirler c) Bağış ve yardımlar d) Şube ödentisi: Şubeler tarafından toplanan üye aidatlarının % 50’si, 6 ayda bir genel merkeze gönderilir e) Dernek tarafından düzenlenen, çay, yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, kurs ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler

Madde 36. Derneğin tutmakla yükümlü olduğu kayıt ve defterler; dernekler Kanunundaki esaslar çerçevesinde tutulur.

GELİR ve GİDERLERDE USUL

Madde 37. Derneğin giderleri bütçeye uygun şekilde genel merkezde Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler, saklı kalmak üzere 5 yıldır. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirler.

YASAK VEYA İZNE BAĞLI FAALİYETLER

Madde 38. Dernek bu tüzükte gösterilen amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmek üzere sürdüreceği belirtilen çalışma konuları ve biçimleri dışında ve özellikle Dernekler Kanunu’nun üçüncü kısmında yazılı olan yasak faaliyetlerde bulunamazlar. Dernek Üyeleri, Genel Merkez Yönetim Kurulu’ nun onayı olmadan. Derneğin üyesi bulunduğu ulusal ve uluslararası veya aynı amaçla çalışan kuruluşlarla dahi doğrudan ilişki kuramayacakları gibi bunlardan bağış alamazlar ve bağışta bulunamazlar.

Madde 39. Bu tüzükte gösterilen amaçlan gerçekleştirmek üzere. Dernekler Kanunu’nda belirtilen tesislerin kurulması ve işletilmesi için ilgili merci den izin alınması zorunludur.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 40. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi. bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa
derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 41. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ :

Madde 42: Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için, karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyudur.

DERNEĞİN FESHİ

Madde 43. Dernek Genel Kurulu, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun, Derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, üyeler ilgili maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır.

İkinci toplantıda katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusunu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içerisinde, mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir. Dernek feshi halinde mal varlığını aynı amaçla çalışan başka bir Derneğe veya Vakfa devreder.

DERNEKLER KANUNA ATIF :

Madde 44. Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda dernekler kanunu, bu kanunda bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Paylaş