KAMUOYUNA DUYRULUR

 Türk Ebeler Derneği

1.12.2018 Tarih ve 10 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Derneğimizin 1.12.2018 tarih ve 10 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, doğuma hazırlık eğitimlerinin ve doğum desteğinin kim tarafından sunulacağı tartışmaları hakkında; üyesi olduğumuz Uluslararası Ebelik Konfederasyonu (ICM) ve Avrupa Ebeler Birliği (EMA)’nin görüşleri doğrultusunda yaklaşımımızı meslektaşlarımız ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Kökleri insanlık tarihinin başlangıcına dayanan ebelik mesleği, ülkemizde yasal düzenlemelerle belirlenen ilkeler çerçevesinde, teorik ve uygulamalı eğitimler sonrasında, diploma tescili ile kazanılan bir meslektir. 2018 yılı Aralık ayı itibari ile, ülkemizde çeşitli üniversitelere bağlı 46 (kırkaltı) Ebelik Bölümü’nde ebe yetiştirilmekte olup, her yıl ortalama 1600 ebe mezun olmakta, yüksek lisans ve doktora programlarımız bulunmaktadır. Meslek imajımızın korunması açısından, meslektaşlarımızın bilimsellikten uzak tartışma ve platformlardan kaçınması önemlidir.
Ebelerin “doğum koçluğu” ifadesini ayrı bir kimlik olarak görmesi kesinlikle yanlıştır ve kabul edilemez. Ebelik mesleğinin ulusal ve uluslararası yasal/mesleki düzenlemelerinde ve
doğum konusundaki tüm bilimsel rehberlerde doğumda destek hizmetleri, ebelerin temel görevleri arasında yer almaktadır. Ebelerin bu görevleri yerine getirebilmesi; gebe başına
düşen ebe sayısının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve konu hakkında eğitim gereksinimlerinin giderilmesi ile mümkün hale gelecektir.

Öte yandan doğumda kadınlar ve ailelerin en önemli beklentisinin “hasta güvenliği” olduğuunutul madan, kadınların doğru bilgilendirilmek koşuluyla, doğumda dilediği kişiden (eş, anne, arkadaş vb) destek alması bir insan hakkı, kadın hakkı ve hastalar için tanımlanan refakatçi bulundurma hakkı kapsamında değerlendirilmelidir. Bu bağlamda, ücret karşılığı doğum desteği sağlayan kişilerin “eğitimli doğum refakatçisi” olarak tanımlanması uygun olacaktır. Ülkemizdeki mevcut durum düşünüldüğünde; doğuma hazırlık eğitimlerinin “Gebe Okulu, Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezleri Hakkında Genelge (2018/23) çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini ebelerin bilimsel alt yapısı, eğitimcileri yetersiz, başka bir kimlik arayışına yönlendiren ve Sağlık Bakanlığı onayı olmayan kurs ve eğitimlerden kaçınması gerektiğini,  gebelerin ise eğitim almayı planladıkları kişi ve kurumları anılan genelge kapsamında
değerlendirerek seçmelerinin hasta güvenliği açısından oldukça önemli olduğunu hatırlatırız.

Ayrıca ebelik mesleği ile ilgili en önemli tehdidin birlikte hareket etmeyi engelleyen bölünme, gruplara parçalanma olduğunun bilincinde olarak tüm meslektaşlarımızı, beş bine yaklaşan üyesi ve ulusal/uluslararası temsil gücüyle giderek büyüyen derneğimiz çatısı altında, gerek mesleki gerekse dernekle ilgili değiştirilmesi arzulanan her konuda birlikte çalışmaya ve güç birliği yapmaya davet ediyoruz.

MESLEKTAŞLARIMIZA VE KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR
EBELER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU